Stefnuskjöl

Heildarstefna OR


Stefnuhús 2023.png

Stefnuáherslur

Framtíðarsýn OR er að auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Heildarstefna OR byggir á tilteknum grunnstoðum sem eru leiðarljós um mótun á stefnu og áherslum í allri samstæðunni:

  • Sjálfbær þróun: Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt, vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum.
  • Stafræn þróun: Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu.
  • Hagkvæmni: Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni sem tryggir þjónustu í takt við þarfir samfélagsins.
  • Menningin okkar: Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman.

Lykilverkefni

Stjórn OR mun leggja áherslu á tiltekin lykilverkefni sem tengjast grunnstoðum heildarstefnu fyrirtækisins:

ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA

Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri tíma um réttindi og nýtingu.

TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM

  • Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og áherslur.
  • Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu.
  • Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti.

GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns.

FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI

Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt og endurspegli aðstæður.

EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð.

Gildi: Framsýni | Hagsýni | Heiðarleiki

[Samþykkt af stjórn 23.01.2023]