Öryggi

Öryggi

Ekkert sem OR gerir er svo mikilvægt að það réttlæti að starfsfólk hætti lífi sínu eða heilsu við vinnu. Starfsfólk fyrirtækisins setur öryggi viðskiptavina og starfsmanna í forgang með því að vera ábyrgt á vettvangi, afmarka vinnusvæði og vera sýnilegt. Hverjum og einum er uppálagt að staldra við áður en ráðist er í viðfangsefnin enda umhverfið oft háskalegt, aðstæður hættulegar eða tækin varasöm.

Markmiðið er einfalt: Að skapa slysalausan vinustað og unnið er markvisst að því með fræðslu og faglegum vinnubrögðum.

ÖHV stefna

OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður heilsutjón vegna starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Ekkert verk er svo mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.

Stefna OR í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Öryggisreglur

Í rekstri okkar er gert ráð fyrir að öllum kröfum, lögum og reglum sé fylgt og að sífellt sé unnið að endurbótum sem stuðla að auknu öryggi starfsmanna, samstarfsaðila og viðskiptavina.

Öryggisreglur

Reglurnar gilda fyrir verktaka og undirverktaka þeirra sem vinna fyrir OR.

PDF iconÖryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur
 

SkráÖryggiskröfur fyrir verktaka vegna vinnu við ýmis minni verk tengd fasteignum OR

Öryggishandbók

Bókin er unnin af vinnuhópi á vegum Samorku og er hugsuð sem handbók um öryggi og vinnuvernd fyrir allar veitur innan samtakanna.

PDF iconÖryggishandbók OR
 

PDF iconReykjavík Energy Safety Handbook

Áhugaverðir tenglar

(Á)hættumat

OR gerir kröfur um að verktakar skili inn hættumati (áhættumati). Hér fyrir neðan er að finna slóð á skjal til að fylla út hættumat og leiðbeiningar við gerð þess. Verktökum er ekki skylt að nota þessa útgáfu af hættumati en hún gæti auðveldað vinnuna. Áður en hafist er handa við gerð hættumats er ráðlagt að skoða leiðbeiningar um notkun hættumatsgagnabankans. Einnig má nýta sér almennt (á)hættumatseyðublað en þar þarf að skrá allan texta sjálfur.

 

Upplýsingaöryggisstefna

1. Umfang

Stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá OR nær til innri starfsemi fyrirtækisins og allrar þjónustu sem OR veitir viðskiptavinum. Stjórnkerfið nær einnig til allra kerfa, hug- og vélbúnaðar í eigu OR sem eru í starfsstöðvum fyrirtækisins.

2. Stefna

OR fylgir eftirfarandi öryggisstefnu:

 1. OR skuldbindur sig til að hámarka öryggi upplýsinga í vörslu OR m.t.t. leyndar, réttleika og tiltækileika. Stjórnun upplýsingaöryggis er hluti af rekstrarkerfi.
 2. OR fylgir lögum, reglum og leiðbeiningum um stjórnun upplýsingaöryggis sem eru grundvöllur skipulags og viðhalds ráðstafana sem standa vörð um leynd, réttleika og tiltækileika gagna og upplýsingakerfa.
 3. Stefna OR í öryggismálum er bindandi fyrir alla starfsmenn OR og nær til allra sem veita OR þjónustu.
 4. Allir starfsmenn, verktakar og þjónustuaðilar OR eru skuldbundnir til að vernda gögn og upplýsingakerfi gegn óheimilum aðgangi, notkun, breytingum, uppljóstrun, eyðileggingu, tapi eða flutningi.
 5. OR stuðlar að virkri öryggisvitund starfsmanna, þjónustuaðila, viðskiptavina og gesta.
 6. OR stuðlar að öllum þáttum þessarar stefnu sé framfylgt með ráðstöfunum í samræmi við störf og ábyrgð viðkomandi einstaklinga.
 7. OR framkvæmir áhættugreiningar til þess að ákveða hvort frekari aðgerða sé þörf.
 8. OR fylgir ISO 27001 sem er grundvöllur skipulags og viðhaldsaðgerða sem standa vörð um leynd, réttleika og tiltækileika gagna og upplýsingakerfa. OR endurskoðar þessa stefnu eins og tilefni er til.

Stefnu OR í upplýsingaöryggismálum er nánar lýst í Rekstrarhandbók OR.

Rafmagnsöryggi

Rafmagn getur verið hættulegt viðfangs og því mikilvægt að umgangast það rétt.  Hér eru nokkrar nytsamlegar ábendingar varðandi umgengni í nálægð við rafmagn:

 • Látið löggilta rafverktaka gera við raflagnir sem og endurbætur á rafmagnstöflum.
 • Fáið aðstoð fagmanna við val á ljósum utandyra sem og á rökum stöðum eins og baðherbergjum og þvottahúsum.
 • Frestið ekki viðgerð á rafbúnaði.
 • Setjið ekki sterkari perur í lampa en þeir eru gerðir fyrir.
 • Ekki deyfa birtu með því að breiða yfir lampa.
 • Mikilvægt er að langt sé frá ljósaperu í brennanlegt efni.
 • Skiljið ekki eftir hluti sem börn eða óvitar geta stungið í innstungur.
 • Gott er að nota innstungur með barnavörn.
 • Gætið þess að skilja ekki við rafmagnsleiðslur t.d. úr hraðsuðukatli í sambandi eftir notkun þar sem börn geta stungið þeim upp í sig. Skiptið strax um trosnaðar leiðslur, t.d. á hraðsuðukatli eða straujárni.
 • Takið ljósaseríur úr sambandi meðan skipt er um perur.
 • Öll raftæki eiga að vera CE merkt.
 • Skiljið raftæki eins og þvottavél og þurrkara ekki eftir í gangi meðan heimilisfólkið er að heiman eða sofandi.
 • Gætið þess að hafa ekki of mörg tæki í sömu innstungu með fjöltengjum.
 • Munið að slökkva á eldavél strax að lokinni notkun.
 • Gætið þess að skilja ekki eldfima hluti eftir á eldavélinni.
 • Hreinsið eldhúsviftur reglulega, það getur kviknað í fitunni sem þar safnast fyrir.
 • Takið hleðslutæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun.
 • Sofið ekki með rafmagnshitateppi eða -púða sem kveikt er á.
 • Ekki má nota órakavarinn ljósabúnað þar sem raki er í lofti.

Neyðarstjórn

Neyðarskipulag hjá OR þjónar þeim tilgangi að búa fyrirtækið og dótturfyrirtækin undir að takast á við neyðartilvik með skipulegum og markvissum hætti til að:

 • koma í veg fyrir manntjón
 • lágmarka tjón á mannvirkjum á veitusvæði fyrirtækisins
 • lágmarka neikvæð umhverfisáhrif
 • tryggja sem best orkuafhendingu í langvarandi neyðartilviki.
 • tryggja afhendingu á öruggu og heilnæmu vatni

Neyðarskipulagið tekur til alls fyrirtækisins, allrar starfsemi þess og allra starfsmanna. Það lýsir ábyrgðar-, vald- og verkaskiptingu, boðleiðum, viðbrögðum og aðstoð í neyðartilviki. Verklagi og framkvæmd neyðarskipulagsins er lýst nánar í Rekstrarbók neyðarstjórnar OR.

Forstjóri OR er formaður Neyðarstjórnar. Í henni eru einnig framkvæmdastjórar Veitna, Orku náttúrunnar og gagnaveitu Reykjavíkur auk umhverfisstjóra og öryggisstjória Með Neyðarstjórn starfa einnig forstöðumaður stjórnstöðvar og upplýsingafulltrúi.

Viðbragðsáætlanir

Starfsfólk OR hefur unnið margvíslegar áætlanir til að bregðast við vá eða neyð. Þær eru reglulega uppfærðar með tilliti til breyttra aðstæðna eða búnaðar og nýjar eru gerðar til að bregðast við áður ófyrirséðri vá. Æfingar eru haldnar til að prófa áætlanirnar og önnur viðbrögð við sviðsettum atburðum. Oft á tíðum eru slíkar æfingar haldnar í samstarfi við aðra viðbragðsaðila.

Skömmtunaráætlun

Í gildi er hjá Veitum skömmtunaráætlun til að bregðast við því að rafmagnsafhending til dreifikerfis Veitna á höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi verði skert. Það er Landsnet, sem mælir fyrir um slíkar skerðingar. Landsnet er fyrirtækið sem sér um flutning raforku frá virkjunum til stórkaupenda og dreifiveitna og miðlun raforku um landið.

Skömmtunaráætlun Veitna byggir á grunnmarkmiðum Neyðarstjórnar um forgang þess að gæta að lífi og heilsu og að draga úr tjóni. Þess vegna er forgangur að raforku við skerðingar þessi:

 1. Starfsemi sem varðar líf og heilsu almennings
 2. Mjög viðkvæm starfsemi, svo sem rekstur innviða
 3. Viðkvæm starfsemi
 4. Almennir notendur

Með hvaða hætti skömmtun birtist veltur á því hversu mikil raforkuskerðingin er og hversu lengi lítur út fyrir að hún vari. Alla jafna geta almennir raforkunotendur reiknað með því að við skömmtun verði þeir straumlausir í tiltekinn tíma en hafi rafmagn um tiltekna hríð.