Stefnuskjöl

 

Heildarstefna OR

Starfsemi

KJARNASTARFSEMI

OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur verkefni í sveitarfélögum eigenda og annarra sveitarfélaga.

Kjarnastarfsemi OR varðar almannahagsmuni og felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fráveitu, og gagnaveitu, sölu og vinnslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. OR getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra.

HLUTVERK

OR er orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum sem hún þjónar.

FRAMTÍÐARSÝN

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Stefnuáherslur

Stjórn OR mun leggja áherslu á tiltekin lykilverkefni sem tengjast grunnstoðum heildarstefnu fyrirtækisins:

ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA 

Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri tíma um réttindi og nýtingu. Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu.
 
TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM

Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og áherslur. GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti. Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns. 
 
FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI

Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt og endurspegli aðstæður. EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð.

EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð.

Grunnstoðir

Heildarstefna OR byggir á tilteknum grunnstoðum sem eru leiðarljós um mótun á stefnu og áherslum í allri samstæðunni: 
  • Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt. 
  • Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum.  
  • Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu. 
  • Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni sem tryggir þjónustu í takt við þarfir samfélagsins.  
  • Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman. 

Gildi: Framsýni | Hagsýni | Heiðarleiki

Heildarstefna OR byggist á eigendastefnu og er sett fram til samræmis við hana. 

Samþykkt af stjórn 25.03.2019

Stefnuskjöl OR