Stjórnarfundir

Stjórnarfundir

1.    Tilgangur og umfang
Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfunda OR.

2.    Stjórnarfundir
Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum en varaformaður í forföllum hans. Forstjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagins frá síðasta stjórnarfundi. Með sama hætti skal stjórnarformaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfunda.
Stjórn getur á stjórnarfundum krafið forstjóra um upplýsingar og gögn sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum.

2.1     Lögmæti funda
Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við ákvæði um boðun stjórnarfundar.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum.  Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði formanns tvöfalt.
Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess.
Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir fyrirtækisins krefjist annars.

2.2     Réttur til fundarsetu
Forstjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa þeir þar málfrelsi, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað.

2.3     Mál utan funda
Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til formanns eða forstjóra en ekki annarra starfsmanna fyrirtækisins.